Belangrijke Informatie

Dolfijn organiseert begeleide reizen voor mensen vanaf 16 jaar met een licht verstandelijke handicap. Wat houdt dat voor de reizen in?


Begeleiding Bungalow- en appartementreizen Privacy bij Dolfijn
Reissom Kamers, hutten, tenten Opstapsystemen en wisselpunten
Integratie Eenpersoonskamers Opstapplaatsen De Jong Intra
Aanmelding Diëten Opstapplaatsen Oad
Rolstoel en rollator PGB

 


Begeleiding
De begeleiding op onze reizen is 1 begeleider per 4-6 reizigers. De begeleiders zijn vrijwilligers vanaf 20 jaar, afkomstig uit alle lagen van de bevolking en vanuit allerlei beroepsgroepen. Zij worden door Dolfijn geselecteerd, geïnformeerd, geïnstrueerd en getraind. Ze ontvangen geen salaris, maar hun reis- en verblijfkosten worden betaald. Deze kosten zijn in de reissom verrekend. Onze vrijwilligers zijn begeleiders, geen verzorgers. Zij bieden geen lichamelijke verzorging, buiten het verlenen van zgn. hand- en spandiensten (bijv. veters strikken, helpen met knopen of ritsen, toezien op lichamelijke verzorging). Wassen, aankleden e.d. behoren niet tot de taken van onze reisbegeleiders. Ook het verlenen van loophulp (duwen van rolstoel, arm geven) is op de reizen zeer beperkt of niet mogelijk. Dit geeft aan wat een reiziger zelf moet kunnen om een reis bij Dolfijn te kunnen boeken. Reizigers moeten minimaal redelijk mobiel en behoorlijk zelfredzaam zijn.
Onze vrijwillige begeleiders worden door ons geselecteerd, ondertekenen een verklaring van geheimhouding en hebben allen een verklaring omtrent gedrag (VOG).


Reissom
In de reisgids staat precies beschreven wat er bij de reissom is inbegrepen. Standaard bij de reissom inbegrepen zijn de kosten voor: reisbegeleiding, genoemd vervoer, alle genoemde maaltijden, belastingen, ev. bijdrage calamiteitenfonds en een verplichte reisverzekering.


Integratie
De reizen van Dolfijn worden zoveel mogelijk uitgevoerd volgens het integratieprincipe. Dat houdt in dat onze groepen daar waar mogelijk reizen en/of verblijven samen met andere toeristen. Bij enkele reizen heeft de groep het vervoer en de accommodatie alleen. Voor reizen die geheel geïntegreerd zijn, moeten reizigers zonder moeite in een groep met niet-Dolfijnreizigers kunnen functioneren. Bij alle reizen geldt dat Dolfijn streeft naar een prettige reis voor iedereen, zowel voor de Dolfijngroep als voor andere toeristen en anderen.


Aanmelding
Via het aanmeldingsformulier kunnen reizigers zich aanmelden. Op basis van de door Dolfijn ontvangen informatie (via het aanmeldingsformulier met ev. bijlagen, telefonische toelichting enz) wordt bepaald of een reiziger geboekt kan worden op de reis van zijn/haar keuze. Het is dan ook van groot belang dat alle door Dolfijn ontvangen informatie volledig en correct is. Onjuiste informatie kan leiden tot teleurstellingen en zelfs tot het afbreken van de reis (zie alg. voorw.). Het aanmeldingsformulier moet ondertekend worden door de reiziger. Tevens moet het aanmeldingsformulier ondertekend worden door de wettig vertegenwoordiger (dit kan ook de reiziger zelf zijn). Voordat een reis geboekt wordt, moet er eventueel toestemming van de bewindvoerder gevraagd worden.
 


Rolstoel en rollator
Op sommige bungalowreizen in Nederland is het meenemen en gebruik van een rolstoel of rollator mogelijk. De rolstoelgebruiker moet in elk geval al eerder een reis bij Dolfijn gedaan hebben, binnenshuis zelfstandig mobiel zijn en niet rolstoelafhankelijk. Op alle andere reizen is het gebruik van een rolstoel niet mogelijk. Op de busexcursiereizen met alleen Dolfijnreizigers en begeleiders is het gebruik van een rollator zeer beperkt mogelijk. De accommodaties zijn nooit aangepast aan mobiliteits- of lichamelijke beperkingen. Per reis wordt bekeken of er andere loophulp mogelijk is, hierbij valt te denken aan een arm geven bij bijv. slechtziendheid, slecht evenwicht of onzekerheid. Wij hanteren deze criteria i.v.m. de verdeling van de begeleiding en om teleurstellingen te voorkomen.
 


Bungalow- en appartementreizen
Bij bungalowreizen kan het voorkomen dat er in een van de bungalows ’s nachts geen begeleiding aanwezig is. Bij appartementreizen heeft de reisbegeleiding vaak een of meer eigen appartementen, al dan niet gedeeld met reizigers. Als er ’s nachts in een bungalow geen begeleiding is, dan komt de begeleiding wel voor het ontbijt naar de bungalow toe (tenzij anders wordt afgesproken). Begeleiding houdt met het indelen van de bungalows rekening met de zelfstandigheid van reizigers.
 


Kamers, hutten, tenten
Bij de reis leest u wat voor soort accommodatie wij aanbieden. Hoewel wij bij de boeking aan de hotels e.d. onze voorkeur doorgeven voor gescheiden bedden en kamers dichtbij elkaar, kan het voorkomen dat er op een of meer kamers een tweepersoonsbed staat, of dat de kamers verspreid zijn over het hotel. De begeleiding zal proberen dit ter plaatse te wisselen. Helaas is dit niet altijd mogelijk.
 


Eenpersoonskamers
Het alleengebruik van een kamer is niet mogelijk op bungalow-, appartement-, boot- en kampeerreizen. Bij het verblijf in een hotel of pension kan een eenpersoonskamer worden aangevraagd. Eenpersoonskamers zijn niet altijd aanwezig of beschikbaar. Voor een eenpersoonskamer wordt meestal door de touroperator of hotelier een toeslag gevraagd. Deze wordt verhoogd met administratiekosten van € 10,00. De toeslagen variëren van gratis (u betaalt dan alleen de administratiekosten) tot honderden euro’s! Op- of bij het aanmeldingsformulier kunt u aangeven dat u een eenpersoonskamer wilt. Geeft u ook op het formulier aan of uw eenpersoonskamer een voorkeur (preferentie) of voorwaarde (essentie) is. Als bij een essentie op enig moment blijkt dat de eenpersoonskamer niet te regelen is, dan vervalt uw boeking. U ontvangt dan de eventueel betaalde bedragen voor de reis terug, tenzij u alsnog besluit de kamer te delen met een andere reiziger.
 


Diëten
Sommige diëten kunnen moeilijk te regelen zijn. Als u een bepaald dieet heeft dan moet u dat op uw aanmeldingsformulier aangeven. Als u een dieetlijst of andere informatie over uw dieet heeft dan moet u een kopie meesturen. Wij geven uw dieet zo nodig door aan de touroperator of accommodatieverstrekker. Als deze het dieet niet kan garanderen nemen wij contact met u op. Bij maaltijden onderweg en rondreizen kunnen wij diëten niet garanderen. Eventuele extra kosten voor een dieet betaalt u meestal ter plaatse. Controle op diëten i.v.m. het Prader Willie syndroom kan niet worden gegarandeerd. Voor reizen naar bijv. Turkije is het regelen van (de meeste) diëten lastig. naar vorige pagina naar beginpagina contact gegevens gids aanvragen stuur een email naar boven
 


PGB
Vanaf 1 januari 2015 is een aantal wijzigingen in het PGB ingevoerd. De grootste verandering zit in het feit dat u het PGB niet meer zelf beheert, maar dat het budget beheerd wordt door de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Zij betalen ingediende facturen van zorgverleners direct aan de zorgverleners uit. Dit heet trekkingsrecht. Meer informatie en advies kunt u krijgen via Per Saldo, de vereniging van PGB-houders: www.pgb.nl.
De PGB is tevens deels overgeheveld naar de gemeenten in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). U kunt een PGB ontvangen via de gemeente of via het zorgkantoor. Voor beiden moet een nieuwe zorgovereenkomst met Dolfijn afgesloten worden.
Hier vindt u een deels ingevulde:
zorgovereenkomst voor als u PGB ontvangt via SVB
zorgovereenkomst voor als u PGB ontvangt via zorgkantoor 
wijzigingsformulier uurtarief.

Ontvangt u PGB via een zorgkantoor, dan is ook het invullen en meesturen van een zorgbeschrijving verplicht. Ook hiervan vindt u een deels ingevuld voorbeeld.
Een volledig ingevulde zorgovereenkomst (zo nodig met de zorgbeschrijving) stuurt u naar Dolfijn Vakanties, Postbus 242, 2290 AE Wateringen. Wij onderteken de papieren, maken een kopie voor onze eigen administratie en sturen de formulieren terug naar u. U kunt deze dan opsturen naar: SVB Servicecentrum PGB, Postbus 8195, 3503 RD Utrecht. Wij adviseren u om voor uzelf een kopie te maken en te bewaren.

In de reissom van Dolfijn is altijd een deel ‘begeleiderskosten’ inbegrepen. Deze kosten kunnen doorgaans geheel of deels via het PGB bekostigd worden. Dolfijn hanteert de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de reisbegeleiding. Gemeenten en zorgkantoren voeren de controle uit op de hoogte van de kosten binnen de PGB en de afspraken gemaakt in de zorgovereenkomst.
U ontvangt van ons altijd in eerste instantie een factuur zonder specificatie. De specificatie kunt u bij ons opvragen.
U dient altijd het volledig gefactureerde bedrag aan Dolfijn te voldoen.
Als Dolfijn na afloop van de reis een PGB bedrag op uw naam ontvangt, maken wij dat direct over op uw rekeningnummer. Volgens de laatste gegevens keert de SVB pas na het verlenen van de zorg (dus na de vakantie) bedragen uit.

Wij willen benadrukken dat Dolfijn niet aansprakelijk is voor het niet uitkeren van bedragen door de SVB of het niet goedkeuren van zorgovereenkomsten. Helaas is de overgang naar de nieuwe regeling bijzonder gecompliceerd en is er nog veel onduidelijkheid over de precieze gevolgen voor de praktijk.
 

Privacy bij Dolfijn
Als u zich voor een reis of dagtocht aanmeldt bij Dolfijn, vragen wij een aantal gegevens van u. Wij slaan deze gegevens op in ons geautomatiseerd systeem. Uw gegevens worden hier beveiligd bewaard en alleen gebruikt voor reis-doeleinden. Dat houdt in dat alleen noodzakelijke gegevens gedeeld worden met bijv:
- onze reisbegeleiders
- touroperators
- accommodatieverstrekkers
- verzekering
Papieren en online ingevulde aanmeldingsformulieren worden ongeveer 1 jaar na het einde van het jaar waarin de reis waarop het formulier slaat, vernietigd. Als u dus in augustus 2018 een reis gedaan heeft, wordt uw aanmeldingsformulier eind 2019 of begin 2020 vernietigd/gedeleted. Uw gegevens die opgeslagen zijn in onze reisadministratie blijven daar staan totdat u geen reizen meer met ons doet of u zelf verzoekt om verwijdering.
Om te voorkomen dat uw gegevens ongewenst in ons systeem blijven staan, voeren wij elk jaar een opschoonactie uit. U ontvangt van ons een kaart of email als u 6 jaar of langer geleden voor het laatst een reis gedaan heeft of langer dan 4 jaar geleden een reisgids heeft aangevraagd, maar nooit een reis geboekt heeft. U kunt op deze melding reageren en in ons bestand opgenomen blijven staan. Bij geen reactie, zullen wij uw gegevens opschonen (zie onder) als u ooit een reis bij ons gedaan heeft of verwijderen als u een reisgids aangevraagd heeft.
De voor ons noodzakelijke gegevens blijven i.v.m. statistieken na opschoning in onze reisadministratie staan. Dit zijn: uw roepnaam, uw achternaam, uw geboortedatum, uw reizen en eventueel reden waarom u niet meer met ons reist.
U of uw wettig vertegenwoordiger heeft recht op inzage van uw door ons opgeslagen gegevens.

Aan het gebruiken en bewaren van uw gegevens door onze reisbegeleiders zijn voorwaarden verbonden. Zij mogen door Dolfijn Vakanties verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de reis uit te voeren en af te wikkelen. Dolfijn is niet verantwoordelijk voor gevolgen van door u zelf aan de reisbegeleiders verstrekte gegevens. Vaak gaat het hierbij om adressen, emailadressen e.d.
Financiële gegevens worden conform de eis van de Belastingdienst 7 jaar bewaard.
U of uw wettig vertegenwoordiger heeft recht op inzage van uw, door ons opgeslagen, gegevens.
Dolfijn doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Wij vragen u om ons te voorzien van de juiste gegevens en ook wijzigingen tijdig door te geven. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens. Gevolgen voortvloeiend uit het doorgeven van onjuiste informatie zijn voor uw rekening.
Dolfijn gaat met privacygevoelige gegevens om conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 


Opstapsystemen en wisselpunten
Als u een reis boekt met een opstapsysteem is het van belang om te weten dat er vanaf de opstapplaats tot het wisselpunt geen Dolfijnbegeleiding aanwezig is. Reizigers zien de begeleiding pas op het wisselpunt. De reisbegeleiding maakt ook gebruik van het opstapsysteem. Ook op de terugreis moeten reizigers zelfstandig met de uitstapbus van het wisselpunt naar hun uitstapplaats kunnen reizen. Ook in de bus die u naar de uitstapplaats rijdt, is geen Dolfijnbegeleiding aanwezig. Reizigers nemen op het wisselpunt afscheid van de reisbegeleiding en groepsgenoten. Dolfijn kan dan ook geen verantwoording dragen voor de route van uw opstapplaats naar het wisselpunt (heenreis) en van het wisselpunt naar het uitstappunt (terugreis). Het is mogelijk om op eigen gelegenheid naar het wisselpunt te komen. Meer informatie over opstapplaatsen leest u achter in deze gids. Voordat reizigers zich aanmelden voor een reis met een opstapsysteem moet goed worden ingeschat of reizigers aan het begin en einde van de reis zelfstandig gebruik kunnen maken van de busroutes. Voor sommige opstapplaatsen rekent de touroperator een toeslag.
 

Klik hier voor opstapplaatsen de Jong Intra Vakanties

 

Opstapplaatsen de Jong Intra Vakanties, wisselpunt Beek    
Provincie locatie Noord-Holland locatie
Drenthe   Alkmaar  station NS Noord Gravin Jacobastraat
Assen  van der Valk Hotel Balkenweg 1 Amstelveen Stationsplein achter Cult.centrum naast busstation
Emmen * Station NS Amsterdam  Station NS Sloterdijk P+R (Piarcoplein)
Hoogeveen  Station NS Beverwijk  Station NS
Meppel  Station NS Bussum  Station NS Naarden/Bussum
Flevoland   Haarlem Station NS Spaarnwoude
Almere *  Achterzijde CS bij K+R parkeerplaats Hoorn  Station NS
Lelystad * Station NS achterzijde Purmerend  Leeuwerikplein
Friesland   Zaandam  Staton NS achterzijde Ebbehout
Drachten  Transferium Overijssel  
Heereveen   Mc Donald`s Stadionweg Almelo*  Stadionlaan 1 Polman Stadion
Leeuwarden  Station NS Deventer  Postillion Motel A1
Gelderland   Enschede*  Pakeerplaats FC Twente stadion de Grolsch Veste
Apeldoorn  Carpoolplaats Landgoedlaan A50 Haakbergen*  Busstation Zeedijk
Arnhem  Parkeerplaats Rijnhal (Olympus1) Hengelo*  van der Valk Hotel
Beek  Restaurant `t Heuveltje ( wisselplaats) Steenwijk  Mc Donald`s Woldmeentherand 21
Ede  Busstation bij Station Ede/Wageningen Zwolle  Station NS achterzijde
Epe  Transferium Epe/Heerde A 50 afslag A 28 Utrecht  
Harderwijk*  Station NS Amersfoort  Station NS-busstation bij Touringcarhalte
Nijmegen/ Wijchen  Café de Teersdijk Graafseweg 985 Driebergen  Station NS Driebergen/Zeist
Tiel van der Vlak  Motel Tiel Utrecht  Transferium Westraven
Groningen   Veenendaal  Mc Donald`s Rijksweg A12 afrit 13
Groningen  Station NS Zeeland  
Haren  Postillion Hotel Goes* Station NS
Hoogezand  voormalig postkantoor Kerkstraat Zuid-Holland  
Stadskanaal *   Navolaan parkeerplaats Kwantum Alphen aan de Rijn  Busstation bij Station NS
Winschoten *  Station NS Delft  Staion NS Delft Zuid
Limburg   Den Haag  Touringcarhalte Prinsessegracht thv KABK
Heerlen  Station NS Dordrecht  P+R Weeskinderendijk/Dokweg
Maasstricht  Sportpark de Geusselt MVV stadion Gorinchem  Station NS
Roermond  Station NS Gouda  Parkeerplaats Groenheuvel, Heuvellaan 1
Sitttard  Station NS Leiden  Centraal Station tegenover Aldi
Weert Station NS Naaldwijk  Verdilaan
Noord-Brabant   Noordwijk  Garage Beuk van Berckelweg 32
Bergen op Zoom  Station NS Ridderkerk  Bushalte Koningsplein
Breda  Elleboog pakeerterrein Rotterdam  Capelse Brug Metro Station
Den Bosch  Station NS Oost Rotterdam  Zuidplein Tourbushalte
Eindhoven  P+R Meerhoven/Transferium Schiedam  Station NS boven
Etten-Leur  Busstation bij P-garage centrum Oost Vlaardingen  Station NS Vlaardingen Oost
Helmond Sportcompex de Braak Woerden  Europaanbaan bij Texaco
Oosterhout  Mc Donalds, Beneluxweg Zoetermeer  Busstation Centrum West
Oss station  NS achterzijde    
Roosendaal  Mc Donald`s Takspui * = voor deze opstapplaatsen rekent de Jong Intra een toeslag. 
Tilburg  Ijshal Stappengoorweg    
Uden  Busstation Bevrijdingspark    
Veghel Stadhuisplein    
       
De Jong Intra LIMBURGLIJN    
Als u tussen half mei en half september reist en de reis gaat via Zuid-Duitsland, dan kunt u gebruik maken van de Limburglijn.
 een van de onderstaande opstapplaatsen naar Königsforst (bij Keulen) waar u uw reisgenoten ontmoet. 
Terug stap u ook hier weer uit en wordt naar de uitstapplaats gebracht door een taxi(busje) of bus. 
Weert Station NS    
Weert Garage Kupers     
Roermond Station NS    
Sittard Station NS    
Maastricht Sportpark de Geusselt MVV stadion    
Heerlen Station NS    


 

Klik hier voor opstapplaatsen Oad

Opstapplaatsen Oad, wisselpunt Zeddam  
Provincie locatie geschatte opstaptijd
Drenthe    
Assen  Station NS  Stationsplein ca. 05.30 uur
Hoogeveen Uitgang Station NS Stationsplein 1 ca. 06.00 uur
Meppel Station NS Stationsweg 70 ca. 06.30 uur
Emmen Station NS Stationsplein ca. 05.00 uur
Coevorden Station NS ca. 05.20 uur
Flevoland    
Emmeloord Tankstation Het Hooiveld 1 ca. 06.20 uur
Friesland    
Leeuwarden Bushalte P+R Hemriksein Drachtsterweg ca. 05.00 uur
Drachten Van der Valk Hotel Drachten ca. 05.00 uur
Heerenveen Mc Donalds parkeerterrein Stadionweg 11 ca. 05.15 uur
Joure Mc Donalds parkeerterrein Sewei 4 ca. 05.25 uur
Lemmer Mc Donalds parkeerterrein Transveer 1 ca. 05.50 uur
Gelderland    
Apeldoorn Carpoolplaats A-1 Kayersdijk ca. 07.45 uur
Heerde/Epe Transferium Horsthoek Eperweg ca. 07.20 uur
Zutphen GAMMA Pollaan 50F ca. 08.00 uur
Groenlo Busstation Brandemate/Halte G Parallelweg ca. 07.35 uur
Lichtenvoorde Parkeerplaats achter carpoolpl Richterslaan ca. 07.50 uur
Doetinchem Busstation bij Station NS Ambachtstraat ca. 08.15 uur
Nijmegen/Wijchen Cafe de Teersdijk Graafseweg 985 ca. 07.30 uur
Barneveld Brandweer Nijkerkerweg 119 ca. 07.30 uur
Zeddam Hotel/Restaurant Ruimzicht Kilderseweg 19 ca. 09.30 uur
Tiel Hotel Tiel Laan van Westroyen 10 ca. 07.20 uur
Arnhem-Zuid Parkeerplaats ingang Rijnhal Olympus 1 ca. 08.00 uur
Groningen    
Groningen Station NS Stationsplein ca. 05.00 uur
     
Hoogezand Apotheek Hooge Zand M Veningastraat 113 ca. 04.45 uur
Winschoten Station NS ca. 04.45 uur
Stadskanaal Parkeerplaats Kwantum Navolaan 46 ca. 04.45 uur
Limburg    
Weert Station NS ca. 05.25 uur
Noord-Brabant    
Bergen op Zoom Voor CBR Kervel 100 ca. 05.40 uur
Roosendaal Mc Donalds Takspui 2 ca. 05.00 uur
Breda/Prinsenbeek Int. bushalte Parkeerterrein Elleboog ca. 05.20 uur
Tilburg Zwembad Stappegoor Stappegoorweg 1 ca. 06.00 uur
Den Bosch Halte ingang Transferium Pettelaarpark ca. 06.35 uur
Oss Parkeerpl. vd Vondellaan thv da Costastraat ca. 07.00 uur
Eindhoven P+R Meerhoven/Transferium Sliffertsestraat 304 ca. 06.05 uur
Helmond Mc Donalds Deurneseweg 19 ca. 06.45 uur
Uden Parkeerplaats Birgittenessenstraat ca. 07.20 uur
Noord Holland    
Alkmaar Mc Donalds parkeerterrein Robijnstraat 2 ca. 05.00 uur

Beverwijk
Ingang Bioscoop Stationsplein ca. 05.20 uur
Haarlem P+R Woudplein Station Spaarnwoude ca. 05.45 uur
Lijnden Busgarage Hoofdweg 329 ca. 06.10 uur
Amstelveen Busstation Meander/achter Cultuurcentrum ca. 06.35 uur
Hoorn Mc Donalds parkeerplaats Kleine Wijzend 1 ca. 05.00 uur
Zaandam Station NS Kogerveld Veldbloemenweg ca. 05.30 uur
Amsterdam NS Station Sloterdijk P+R  ca. 05.55 uur
Hilversum/Eemnes Motel de Witte Bergen Rijksweg 2a ca. 06.40 uur
Overijssel    
Zwolle P+R Hanzelaan/achterzijde Station NS ca. 07.00 uur
Hardenberg Mc Donalds parkeerterrein Stelling 2 ca. 05.35 uur
Dedemsvaart Busstation Hoofdvaart 51 ca. 06.00 uur
Ommen Bushalte Markt ca. 06.30 uur
Raalte Station NS/ P+R Stationsplein ca. 07.05 uur
Deventer/Colmschate Busparkeerplaats NS bij de Scheg ca. 07.35 uur
Almelo Oad Halte/Carpoolplaats HR Holstlaan ca. 06.00 uur
Goor Busgarage  Breukersweg 2 ca. 07.00 uur
Hengelo (ov) Texaco Platinastraat 2 zijkant ca. 06.30 uur
Enschede Station NS Drienerlo ca. 06.50 uur
Haaksbergen Busstation Zeedijk ca. 07.15 uur
Utrecht    
Woerden Texaco Woerden Oost Europabaan 1 ca. 07.00 uur
Utrecht Bushalte/P+R Westraven Griffioenlaan 1 ca. 07.15 uur
Veenendaal West KFC/Burger King Parking Rondweg-West 256 ca. 07.45 uur
Amersfoort De Brand bij hotel Campanile ca. 07.00 uur
Zeeland    
Middelburg Mc Donalds parkeerplaats Bosschaartweg 1 ca. 04.45 uur
Goes Station NS ca. 05.15 uur
Zuid-Holland    
Sassenheim Station NS/P+R Stationsplein ca. 05.00 uur
Leiden Transferium/Mc Donalds Plesmanlaan 102 ca. 05.20 uur
Den Haag Touringcar halte Prinsessegracht ca. 05.50 uur
Zoetermeer Mc Donalds parkeerterrein Zilverstraat 2 ca. 06.15 uur
Gouda Burgermeester van Reenensingel 115  ca. 06.35 uur
Delft IKEA O Palmestraat 1 bij bushalte ca. 05.00 uur
Maassluis Station Maassluis Stationsweg 8 ca. 05.00 uur
Vlaardingen Station NS-Oost Burgemeester van Lierplein ca. 05.20 uur
Rotterdam Capelsebrug Rijckevorselplein voor Metrostation ca. 05.20 uur
Rotterdam/Zuid Tourbushalte Zuidplein ca. 05.40 uur
Papendrecht Parkeerstrook Westkil Parkweg ca. 06.30 uur
Gorinchem  Mc Donalds Franklinweg 3 ca. 06.45 uur
     
Opstapplaatsen Oad, wisselpunt Moerdijk  
Drenthe    
Assen van der Valk hotel Assen aan de A28 ca. 04.45 uur
Hoogeveen Uitgang Station NS Stationsplein 1 ca. 05.45 uur
Meppel Station NS Stationsweg 70 ca. 05.00 uur
Emmen Station NS Stationsplein ca. 04.30 uur
Coevorden Station NS ca. 05.00 uur
Gelderland    
Apeldoorn Carpoolplaats A-1 Kayersdijk ca. 06.00 uur
Arnhem-Zuid Parkeerplaats ingang Rijnhal Olympus 1 ca. 06.30 uur
Tiel Hotel Tiel Laan van Westroyen 10 ca. 07.10 uur
Groenlo Busstation Brandemate/Halte G Parallelweg ca. 05.40 uur
Doetinchem Busstation bij Station NS Ambachtstraat ca. 06.10 uur
Nijmegen/Wijchen Cafe de Teersdijk Graafseweg 985 ca. 07.10 uur
Groningen    
Groningen Station NS Stationsplein ca. 04.30 uur
Noord-Brabant    
Den Bosch Halte ingang Transferium Pettelaarpark ca. 07.40 uur
Oss parkeerplaats van de Vondellaan thv da Costastraat ca. 07.40 uur
Uden Parkeerplaats Birgittenessenstraat ca. 06.20 uur
Eindhoven P+R Meerhoven/Transferium Sliffertsestraat 304 ca. 06.55 uur
Tilburg Zwembad Stappegoor Stappegoorweg 1 ca. 07.30 uur
Breda/Prinsenbeek Int. bushalte Parkeerterrein Elleboog ca. 08.15 uur
Moerdijk Restaurant De Gouden Leeuw Moerdijkseweg 1 ca. 09.30 uur
Noord-Holland    
Schagen Uitgang Station NS Plantsoen ca. 05.00 uur
Alkmaar Mc Donalds parkeerterrein Robijnstraat 2 ca. 05.00 uur
Beverwijk Ingang Bioscoop Stationsplein ca. 05.25 uur
Haarlem P+R Woudplein Station Spaarnwoude ca. 05.50 uur
Amsterdam NS Station Sloterdijk P+R (tourbushalte Hatostraat) ca. 05.45 uur
Lijnden Busgarage Hoofdweg 329 ca. 06.10 uur
Hilversum/Eemnes Motel de Witte Bergen Rijksweg 2a ca. 06.45 uur
Overijssel    
Zwolle P+R Hanzelaan/achterzijde Station NS ca. 05.30 uur
Hardenberg Mc Donalds parkeerterrein Stelling 2 ca. 05.25 uur
Ommen Bushalte Markt ca. 05.55 uur
Raalte Station NS/ P+R Stationsplein ca. 06.15 uur
Deventer/Colmschate Busparkeerplaats NS bij de Scheg ca. 05.40 uur
Goor Busgarage Breukersweg 2 ca. 05.00 uur
Hengelo (ov) Texaco Platinastraat 2 zijkant ca. 05.20 uur
Haaksbergen Busstation Zeedijk ca. 05.10 uur
Utrecht    
Amersfoort De Brand bij hotel Campanile ca. 06.20 uur
Utrecht Bushalte/P+R Westraven Griffioenlaan 1 ca. 07.15 uur
Zuid-Holland    
Leiden Transferium/Mc Donalds Plesmanlaan 102 ca. 06.40 uur
Den Haag Touringcar halte Prinsessegracht ca. 07.05 uur
Rotterdam Capelsebrug Rijckevorselplein voor Metrostation ca. 07.50 uur
Papendrecht Parkeerstrook Westkil Parkweg ca. 08.10 uur
Gorinchem Parking voor Caribabad 1ste parkeerpl Bataafsekade ca. 07.50 uur
     
Als u tussen half mei en half september reist en de reis gaat via Zuid-Duitsland, dan kunt u gebruik maken van de Zuidlijn. 
U reist dan niet naar het wisselpunt, maar vanuit een van de onderstaande opstapplaatsen naar Königsforst (bij Keulen) waar u uw reisgenoten ontmoet.
Terug stap u ook hier weer uit en wordt naar de uitstapplaats gebracht door een taxi(busje) of bus. 
Eindhoven P+R Meerhoven, N-Brabantlaan   
Weert Station NS  
Echt/Roermond De Weegbrug, Loperweg 10  
Stein/Urmond Motel Stein, van der Valk, Mauritslaan 65  
Heerlen Hotel van der Valk, Terworm 10  
Minimum aantal deelnemers = 8 personen (ook mensen die bij Oad, maar niet bij Dolfijn een reis boeken).

 

Op onze reizen worden foto's en soms filmpjes gemaakt. Deze worden gebruikt voor het reisverslag en mogelijk ook voor onze reisgidsen, website, nieuwsbrieven en social media. Als u daar bezwaar tegen heeft, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op.

 


 

© Copyright Stichting Dolfijn Vakanties. Alle rechten voorbehouden.
Niets op deze website mag worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, kopie, digitale publicatie, social media of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande toestemming van Stichting Dolfijn Vakanties.

SGR- Contact ANVR calamiteitenfonds naar vorige pagina naar beginpagina gids aanvragen aanmeldingsformulier online stuur een email naar boven YouTube