Verzekering (geldt alleen voor meerdaagse reizen)

Het is belangrijk om goed verzekerd op reis te gaan. Vandaar dat bij Dolfijn altijd een reisverzekering bij de reissom inbegrepen is. Door alle reizigers te verzekeren, houden wij de kosten voor de reisverzekering laag en bent u er zeker van dat u goed verzekerd bent.
Dolfijn sluit voor u een reisverzekering af bij de Europeesche Verzekeringen. Naast de gewone voorwaarden heeft de Dolfijnreisverzekering bijzondere regelingen (zie: Bijstand). De reisverzekering is bijv. voor als op uw reis spullen uit uw bagage kwijtraken of beschadigen of als uw ziektekostenverzekering niet alle kosten voor een medisch noodgeval uitkeert. De reisverzekering keert ook een bedrag uit als iemand door een ongeval tijdens de reis invalide wordt of overlijdt. Medische kosten worden in eerste instantie bij uw ziektekostenverzekeraar ingediend. Dat is een standaardprocedure.
Daarnaast kunt u deelnemen aan de Dolfijn annuleringsregeling. Als deelneemt aan de annuleringsregeling en vanwege bijv. ziekte uw vakantie moet afzeggen, krijgt u uw reissom terug. Deelname aan de annuleringsregeling is niet verplicht, u mag ergens anders een annuleringsverzekering afsluiten of zonder annuleringsverzekering op reis gaan.
Voor onze dagtochten gelden soms andere annuleringsvoorwaarden en wordt GEEN reisverzekering afgesloten.

 

A. Reisverzekering.
> Als er op reis iets kwijtraakt, beschadigt of gestolen wordt, gaat u direct naar de reisbegeleiding. Zo nodig gaat de reisbegeleiding met u aangifte doen bij de politie, het hotel of hostess. Na afloop van de reis moet u het verlies, de beschadiging of de diefstal aan Dolfijn melden. Wij sturen dan een verzekeringsformulier. Als we dat terug hebben ontvangen, gaan wij voor u de schade bij de verzekering indienen. Als wij bericht van de verzekeraar ontvangen, krijgt u van ons een brief. De afwikkeling van schades door de reisverzekering kan lang duren (soms wel maanden). Of en hoeveel de reisverzekering uitkeert, daar kan Dolfijn niets aan veranderen.
> Als u op reis naar een dokter of naar een ziekenhuis moet.
Als u tijdens uw reis naar een dokter moet, probeert de reisbegeleiding altijd eerst om de rekening direct via uw ziektekostenverzekering te regelen. Het is dus belangrijk om een pasje van uw ziektekostenverzekering op reis mee te nemen. Handig is om bij uw ziektekostenverzekering een EHIC (European Health Insurance Card) aan te vragen (gratis aan te vragen via www.ehic.nl). Deze kaart zorgt er in veel gevallen voor dat er in het buitenland niet contant betaald hoeft te worden. Als u tijdens uw reis opgenomen moet worden in een ziekenhuis en/of u moet een dure behandeling ondergaan, dan regelt de reisbegeleiding met de SOS-international alarmcentrale dat de kosten betaald worden. Maar als er toch betaald moet worden? Niet alle zorgverleners accepteren de EHIC. In dat geval zal de reisbegeleiding kijken of u genoeg zakgeld bij u heeft om zelf de kosten te betalen. Zo nodig nemen ze contact op met uw thuissituatie. Als u zelf betaalt, krijgt u de rekening mee naar huis en kunt u deze bij uw ziektekostenverzekering indienen*.
Als u niet genoeg zakgeld bij u heeft om de kosten te betalen, dan zal Dolfijn de kosten voor u voorschieten (via de reisbegeleiding). Als u thuis komt, stuurt Dolfijn u een rekening voor de medische kosten tezamen met alle stukken die u niet van de reisbegeleiding heeft mee gekregen. U kunt dan zelf de kosten indienen bij uw ziektekostenverzekering.
*Als uw ziektekostenverzekering niet (alles) uitkeert, neem dan contact op met Dolfijn. Wij zullen u vragen de brief van de ziektekostenverzekeraar aan ons op te sturen. Wij dienen de kosten dan in bij de reisverzekering.
> Bijstand.
Als u tijdens uw reis opgenomen moet worden in een ziekenhuis blijft de reisbegeleiding vanaf de opname bij u of komt regelmatig op bezoek. Wij verzorgen deze bijstand max. 24 uur in Nederland en max. 48 uur in het buitenland. Bij opnames die langer duren, is het mogelijk om, binnen de voorwaarden van de reisverzekering, 1 familielid, woonbegeleider of ander persoon de bijstand over te laten nemen. Dat houdt in dat er 1 persoon op kosten van de verzekering naar u toe mag komen als u voor een langere tijd opgenomen bent in een ziekenhuis. Het organiseren van de reis van degene die bijstand gaat verlenen wordt door de SOS-international alarmcentrale geregeld. Het verblijf ter plaatse moet geregeld worden door degene die bijstand gaat verlenen.

> Regels en voorwaarden
Achter in de reisgids en bij de Algemene Voorwaarden staan de maximaal uit te keren bedragen. Voor schades die vallen onder de reisverzekering geldt een eigen risico van € 50,-. Verder werkt de reisverzekering met afschrijving; dat is een berekening waarmee ze uitrekenen hoeveel een beschadigd of verloren gegaan artikel nog waard is.

B. Deelname annuleringsregeling
Voor slechts 4,5% van de reissom (zonder bijkomende kosten) doet u mee aan de annuleringsregeling. Dit is geen annuleringsverzekering, maar u kunt hem daar wel mee vergelijken. Als u om een geldige reden uw reis moet annuleren of afbreken of u komt tijdens uw reis in het ziekenhuis en moet in het ziekenhuis overnachten, krijgt u (een deel) van uw reissom terug. Bij annulering bent u dan alleen de bijdrage annuleringsregeling en administratiekosten kwijt. Hoe hoog de administratiekosten zijn, leest u in de algemene voorwaarden. U kunt zich aanmelden voor de annuleringsregeling door dit aan te kruisen op het aanmeldingsformulier. Als u niets aankruist, gaan wij er vanuit dat u mee wilt doen aan de annuleringsregeling. Als u nee aankruist, kunt u zich tot uiterlijk 3 weken nadat wij de reisbevestiging (factuur) aan u hebben gestuurd, aanmelden voor de annuleringsregeling.
Als u zich binnen 3 weken voor vertrek van een reis aanmeldt, geldt dat u zich alleen direct aan kunt melden voor de annuleringsregeling.

> Geldige redenen.
Geldige redenen zijn bijv. ziekte waardoor u niet kunt reizen, ernstige ziekte of overlijden van naaste familie (ouders, broer, zus, opa of oma) of een andere ernstige medische reden. De uitgebreide annuleringsvoorwaarden kunt u bij ons gratis opvragen. Wij vragen bij een annulering altijd een medische verklaring!
> Wat als u annuleert?
U kunt uw reis alleen telefonisch of per brief annuleren. Annuleren per e-mail is niet mogelijk. U ontvangt na uw melding van ons een annuleringsformulier. Wij vragen u dit formulier z.s.m. in te vullen en bewijzen bij te voegen (bijv. medische verklaring). Als wij dat formulier van u terugkrijgen, wordt bekeken of de annulering vanwege een geldige reden is. Als dat zo is dan maken wij het geld over op uw rekening. Hou er wel rekening mee dat u de bijdrage annuleringsregeling en administratiekosten altijd kwijt bent. Als uw annulering niet binnen de geldige redenen valt, krijgt u daar een brief over.
Ook als u tijdens uw reis opgenomen moet worden in een ziekenhuis en u moet daar 1 of meerdere nachten verblijven, heeft u recht op teruggave van reisgeld van het aantal nachten dat u in het ziekenhuis heeft gelegen. Let wel: reizigers die naar huis gestuurd worden (zie algemene voorwaarden), krijgen geen reisgeld terug. Naar huis gestuurd worden, geldt als annulering vanwege ongeldige reden. Dat geldt ook voor reizigers die te laat komen en daardoor het vertrek missen en daardoor niet op reis kunnen.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleringsvoorwaarden annuleringsregeling Dolfijn Vakanties.
Voor een samenvatting van de annuleringsvoorwaarden verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden gepubliceerd in onze reisgidsen.

A. Begripsomschrijvingen en toelichting
1. Deelnemer: de bij Dolfijn Vakanties aangemelde reiziger die zich middels het aanmeldingsformulier aangemeld heeft voor de
    annuleringsregeling Dolfijn Vakanties.
2. Reissom: de door de deelnemer betaalde bedragen m.b.t. de reis en eventuele toeslagen voor huur van ski -of langlaufmateriaal en
    gebruik van skilift, toeslagen voor eenpersoons-kamer en dieet. Tevens: later door de touroperator in rekening gebrachte brandstof- of
    andere toeslagen.
3. Annuleringskosten: verschuldigde kosten of deel daarvan.
4. Partner: op dezelfde reis samen reizende reiziger die getrouwd is met de deelnemer of een notarieel vastgelegd
    samenlevingscontract heeft met de deelnemer én op hetzelfde adres als deelnemer ingeschreven is bij de gemeente.
5. Reisgenoot: De deelnemer die samen met de reiziger die annuleert heeft geboekt. Als bewijs van samen boeken geldt dat de naam
    van de samen reizende reiziger op het aanmeldingsformulier van de reiziger die annuleert, genoteerd staat als reisgenoot.
6. Annuleringsbijdrage: het bedrag bestaande uit een procentueel deel van de reissom.
    De annuleringsbijdrage dient binnen 14 dagen na bevestiging van de reis (schriftelijk door Dolfijn Vakanties) samen met de aanbetaling
    overgemaakt te worden op de rekening van Dolfijn Vakanties. Hiertoe wordt een acceptgirokaart verzonden. Het niet (tijdig) voldoen
    kan leiden tot het niet deelnemen aan de annuleringsregeling of zelfs de reis. Deelnemen in de annuleringsregeling geschiedt door de
    daartoe bedoelde vraag op het aanmeldingsformulier met Ja te beantwoorden.

B. Uitvoering
6. Geldigheidsduur: de annuleringsregeling is geldig vanaf het moment dat de reis door Dolfijn Vakanties bevestigd is d.m.v. het
    verzenden van de bevestigingsbrief met acceptgirokaarten tot en met de einddatum van de reis.

7. Dekkingsgebied: de annuleringsregeling is geldig in de gehele wereld.

8. Dekking en uitkering. Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten ten gevolge van een onzekere gebeurtenis, zoals beschreven
    hieronder bij punt 8.1 en 8.2. Het bedrag van de annuleringsbijdrage wordt bij een annulering nooit uitgekeerd.

8.1 Onzekere gebeurtenissen na reisbevestiging door Dolfijn Vakanties:
- overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van deelnemer zelf, partner, of familie van deelnemer of partner in de 1e of 2e graad  (*)
- overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van de reisgenoot van de deelnemer. Voorwaarde voor uitkering is dat de reisgenoot
  binnen 14 dagen van de annulering van de eerst geannuleerde reiziger de reis annuleert. Voorwaarde is tevens dat de reisgenoot deelneemt aan de annuleringsregeling.
- een medisch noodzakelijke ingreep die deelnemer of zijn partner moet ondergaan
- definitieve ontwrichting van het huwelijk van deelnemer, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt
  gelijkgesteld: het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract
- het toegewezen krijgen van een nieuwe woning
- het aannemen van een nieuwe werkkring, waarbij vanuit de nieuwe werkgever schriftelijk wordt aangegeven dat het opnemen van
  vakantiedagen in betreffende periode niet mogelijk is.

8.2 Uitkering m.b.t. niet genoten reisdagen.|
Uitkering wordt verleend voor niet genoten reisdagen ten gevolge van:
- afbreking of onderbreking van de reis tengevolge van een ziekenhuisopname. Ziekenhuisbezoeken zonder nachtopname gelden niet als
  ziekenhuisopname.
- overlijden van de deelnemer tijdens de reis.
- afbreking van de reis tengevolge van overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van deelnemer, partner, of familie van deelnemer
  of partner in de 1e of 2e graad. Niet genoten reisdagen ontstaan door het afbreken van de reis (naar huis sturen) van deelnemer
  tengevolge van de uitsluitingen genoemd in de algemene reisvoorwaarden of andere afspraken geven geen recht op uitkering. Uitkering
  gebeurt op basis van de reissom in verhouding van het aantal genoten en niet genoten reisdagen. Deelnemer heeft recht op dat deel
  van de reissom dat overeenkomt met: de reissom gedeeld door het totaal aantal dagen dat de reis duurt, vermenigvuldigd met het
  aantal nachten dat de deelnemer niet heeft deel kunnen nemen aan de reis tot en met de einddatum van de reis.

8.3 Uitkering geschied via een overboeking op het door de deelnemer opgegeven bank -of girorekeningnummer. Dolfijn Vakanties behoudt zich het recht voor nog door de deelnemer te betalen bedragen te verrekenen in de uitkering.

8.4 Bij annulering voor vertrek ontvangt de reiziger het betaalde bedrag aan groepsgeld geheel terug. Bij annulering tijdens de reis (onderbreking) wordt het niet gebruikte deel van het groepsgeld uitgekeerd.
Dit deel wordt naar rato berekend, tenzij door de reisbegeleiding aantoonbaar gemaakt kan worden dat een onevenredig deel van het groepsgeld gebruikt is tot het moment van annulering.

9. Uitsluitingen:
Geen uitkering wordt verleend in de volgende gevallen:
- de deelnemer zich niet heeft aangemeld voor de deelname aan de annuleringsregeling
- de deelnemer een onware opgave doet of gedaan heeft bij de schriftelijke aanmelding voor de reis of m.b.t. de annulering
- bij gebeurtenissen (in)direct verband houdende met:
- molest waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij
- Atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrij komt
- inbeslagneming en verbeurdverklaren
- het willens en wetens bijwonen van kaping, staking, gijzeling of terreurdaad
- ontstaan of mogelijk geworden door grove schuld, zelfdoding of poging daartoe of met de wil van de deelnemer of belanghebbende
- bij of tengevolge van het deelnemen aan of het plegen van een misdrijf of poging daartoe
- verplichte opname in een psychiatrische inrichting of psychiatrisch ziekenhuis, strafinrichting of penitiaire inrichting, opgelegd door een
  rechtbank
- verband houdend met ziekte, aandoening of afwijking die bij de deelnemer of partner of diens familieleden in de 1e of 2e graad waarvan
  een redelijke verwachting is bij afsluiten van de annuleringsdeelname dat deze kunnen leiden tot het annuleren van de reis
- weers- of verkeersomstandigheden, waarbij door de uitvoerende reisorganisatie, touroperator en/of vervoerder een redelijk alternatief
  voor het programma en/of de route wordt uitgevoerd.

10. Verplichtingen van de deelnemer:
Deelnemer is verplicht
- al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming van een annulering
- zo nodig originele stukken te overleggen
- zo nodig medewerking te verlenen naar onderzoek betreffende annulering

11. Melding van annulering
De annulering is pas definitief op de datum van ontvangst door Dolfijn Vakanties van een schriftelijk bericht, zelf opgesteld, dan wel via een annuleringsformulier op te vragen bij Dolfijn Vakanties. Bericht dient ondertekend te zijn door deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger, familielid of arts, voorzien te zijn van verzendingsdatum en zo nodig bewijsstukken.

12. Vertrouwelijkheid
Alle bij de annulering opgegeven gegevens worden door Dolfijn Vakanties strikt vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt. Dolfijn Vakanties behoudt zich wel het recht voor annuleringen indien nodig door te geven aan reisbegeleiding t.b.v. de uitvoering van de reis. Hierbij geldt echter dat niet de reden van annulering vermeld zal worden, tenzij de deelnemer daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of ertoe heeft verzocht.

Bij het NIET deelnemen aan de annuleringsdekking c.q. annuleren vanwege een niet geldige reden (zie boven) zijn de volgende annuleringskosten van toepassing:

Annuleringskosten (bij annulering is deelnemer te allen tijde de annuleringsbijdrage verschuldigd, deze wordt bij onderstaande opsomming niet genoemd): het door de deelnemer betaalde groepsgeld wordt bij annulering voor vertrek altijd uitgekeerd (zie uitkering 8.3).
- Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek: aanbetaling + 25% van de eventuele extra toeslag(en)*
- Bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 42e dag voor vertrek: aanbetaling + 25% van de restant reissom + 50% van de eventuele extra toeslag(en)*
- Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 21e dag voor vertrek: aanbetaling + 50% van de restant reissom + 50% van de eventuele extra toeslag(en)*
- Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 7e dag voor vertrek: aanbetaling + 75% van de restant reissom + de volledige eventuele extra toeslag(en)*
- Bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot en met de vertrekdatum of later: de gehele reissom inclusief de volledige eventuele extra toeslag(en)*

* Bij alle annuleringen (ongeacht de reden) is € 20,00 administratiekosten verschuldigd.

Te laat of niet komen opdagen, geldt als annulering zonder geldige reden.
Eventuele kosten door Dolfijn Vakanties gemaakt m.b.t. annuleringen kunnen in mindering gebracht worden op het groepsgeld dat terugbetaald wordt.
(*) 1e graad is (stief-, schoon)ouders, (stief)kinderen
2e graad is (stief)broer, (stief)zus, grootouders.

 

Repatriëring bij calamiteiten zie ook: http://calamiteitenfonds.nl

Stel, u bent zorgeloos op vakantie maar tijdens uw reis doet zich op uw bestemming een natuurramp voor. Of er breken ernstige onlusten uit. Grote kans dat uw reisprogramma wordt aangepast. Of dat u naar een ander hotel wordt gebracht. Soms moet een reis zelfs worden afgebroken en vertrekt u eerder naar huis. Dat kost natuurlijk geld. Maar wie betaalt dat?

Het Calamiteitenfonds betaalt de extra kosten die ontstaan doordat een reis wordt aangepast. Als de reis moet worden afgebroken dan zorgt het fonds voor een vergoeding voor de niet genoten reisdagen.
Voor deze verplichte regeling betaalt u € 2,50, deze zit in de reissom inbegrepen.

 

 


 

© Copyright Stichting Dolfijn Vakanties. Alle rechten voorbehouden.
Niets op deze website mag worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, kopie, digitale publicatie, social media of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande toestemming van Stichting Dolfijn Vakanties.

SGR- Contact ANVR calamiteitenfonds naar vorige pagina naar beginpagina gids aanvragen aanmeldingsformulier online stuur een email naar boven YouTube