Algemene Voorwaarden

 

Op deze algemene voorwaarden en de boekingen is het volgende van toepassing:

 • De ANVR Consumentenvoorwaarden (zie: www.anvr.nl)
 • De SGR garantieregeling voorwaarden (zie: www.sgr.nl)
 • De wet op de reisovereenkomst
 • Het privacy reglement van Dolfijn
 • De verzekeringsvoorwaarden
 • De annuleringsvoorwaarden

1. Voorwaarden voor deelname aan een Dolfijn Vakanties (verder: ‘Dolfijn’) reis
Reizigers dienen –zo nodig- toestemming te hebben van ouder(s)/begeleider(s), bewindvoerders of eventueel anderszins wettig vertegenwoordiger(s). Een wettig vertegenwoordiger zet hiertoe een handtekening op het aanmeldingsformulier en gaat hiermee akkoord met deze algemene voorwaarden. Als het aanmeldingsformulier niet door een wettig vertegenwoordiger ondertekend is, gaat Dolfijn er automatisch vanuit dat de reiziger zijn/haar eigen wettig vertegenwoordiger is. Niet volledig of niet correct ingevulde formulieren kunnen door Dolfijn worden geweigerd. Bij aanmeldingen gedaan via de website van Dolfijn is het plaatsen van een handtekening niet mogelijk. Online aanmeldingen worden door ons als ondertekende papieren aanmeldingen beschouwd.

 

1a. Reiskeuze en boeking
De reiziger of diens ouders/verzorgers dienen zich bij de reiskeuze te laten leiden door de informatie die in de reisgids wordt gegeven over de soort reis, in relatie tot de psychische, sociale en fysieke mogelijkheden van de reiziger. Dolfijn behoudt zich het recht voor om, in overleg met de reiziger of diens ouders/begeleiders, de reiskeuze te wijzigen, indien deze niet overeenkomt met de genoemde mogelijkheden van de reiziger.

 

1b. Uitsluitingen
Dolfijn behoudt zich het recht voor, zonder opgave van reden, reizigers uit te sluiten van reizen. Blijken tijdens een reis het gedrag, de psychische, sociale en/of fysieke mogelijkheden van een reiziger zodanig dat hierdoor het vakantieplezier van anderen negatief wordt beïnvloed dan behoudt Dolfijn zich het recht voor de vakantie af te breken en de reiziger naar huis te sturen. Dit geldt ook als de door Dolfijn ontvangen informatie niet overeen komt met de praktijk (en dit levert problemen op). De uitvoering, kosten en gevolgen m.b.t. het afbreken van de reis komen voor rekening van de reiziger/zijn thuissituatie in kwestie.

 

2. Maximaal en minimaal aantal reizigers
Van het maximaal aantal reizigers, vermeld bij de reis kan afgeweken worden.Mocht het aantal aanmeldingen voor een bepaalde reis niet voldoende zijn, dan behoudt Dolfijn zich het recht voor de betreffende reis tot 6 weken voor vertrek te annuleren. Doorgaans zullen reizigers echter uiterlijk medio februari bericht ontvangen m.b.t. het al dan niet doorgaan van de gekozen reis (zie: ‘Bevestiging’). Er is dan de mogelijkheid over te boeken naar een reis die wel doorgaat, als daar nog plaats op is. Reizen ingekocht bij touroperators kunnen door die touroperators tot 10 dagen voor vertrek geannuleerd worden. Omdat Dolfijn niet verantwoordelijk is voor een annulering door touroperators, kan Dolfijn niet garanderen dat er in zo’n geval een geschikt groepsalternatief aangeboden kan worden.

 

3. Aanmelding en betaling
3a. Aanmelden
Telefonisch of per e-mail kan een ‘optie’ op een reis genomen worden. Deze moet deze binnen 1 week bevestigd worden d.m.v. het insturen van een aanmeldingsformulier. Opties vervallen na 1 week, tenzij anders is afgesproken.
Na het ontvangen van het aanmeldingsformulier wordt bepaald of een reiziger op een reis geboekt kan worden. Als dit niet het geval is, licht Dolfijn de reiziger in. Bij ‘vol’ of ‘niet doorgaan’ van een reis wordt een reiziger automatisch op de opgegeven 2 keuze geboekt. Dit wordt direct gemeld.De aanmelding is pas definitief wanneer het aanmeldingsformulier getoetst is en de reis d.m.v. het verzenden van de bevestiging (tevens nota) door Dolfijn bevestigd is. Vanaf dat moment is de reiziger geboekt op de reis en gelden de annuleringsvoorwaarden.

 

3b. Betaling
Nadat het aanmeldingsformulier is ingezonden en getoetst (zie art.1), sturen wij, uiterlijk medio februari, een bevestigingsbrief/mail die tevens de factuur is. Deze sturen wij naar het door de reiziger eventueel opgegeven factuuradres.
De betalingstermijnen zoals vermeld in de bevestiging zijn:

 • aanbetaling en eventuele annuleringsbijdrage: binnen 14 dagen;
 • restant reissom en groepsgeld: uiterlijk 8 weken voor de vertrekdatum;
 • eventuele toeslagen: binnen 14 dagen.

Mogelijk wordt voor eventuele toeslagen later een aparte factuur gestuurd.


Op verzoek kan i.v.m. de belastingaangifte een gespecificeerde nota m.b.t. de meerkosten voor begeleiding toegestuurd worden.
Voor het betalen van de meerkosten vanuit de PGB dient u een zorgovereenkomst in te vullen en naar Dolfijn op te sturen. U vindt een deels ingevulde zorgovereenkomst op onze site.

 

3c. Resterende gelden

Wat in de reissom inbegrepen is en waar het groepsgeld voor is, staat elders in deze reisgids beschreven. Wanneer er na afloop van de reis nog groepsgeld over is (met een minimumbedrag van € 10,- p.p.), dan ontvangen de reizigers dit restant van Dolfijn terug. Reizigers ontvangen hierover bericht.

 

3d. Wijzigingen
Wijzigingen die na 8 weken voor vertrek aan Dolfijn Vakanties worden doorgegeven, kunnen leiden tot wijzigingskosten bij de touroperators, tussenpersoon, Dolfijn enz. Dolfijn berekent deze wijzigingskosten door aan de reiziger en behoudt zich het recht voor administratiekosten te rekenen. Wijzigingen m.b.t. kamers en opstap/uitstapplaats zijn altijd op aanvraag.

 

4. Reisbescheiden
Enkele weken voor vertrek ontvangt de reiziger reisinformatie met alle op dat moment beschikbare gegevens. Actuele (vertrek)gegevens zijn te vinden op onze website.

 

4a. Vertrekgegevens
Afhankelijk van de soort reis ontvangt de reiziger tussen 6 weken en 1 week voor vertrek de informatie over vertrektijd en –plaats. Reizigers ontvangen geen vliegtickets. Actuele (vertrek)gegevens zijn te vinden op onze website. Let wel: vliegtijden kunnen wijzigen!

 

5. Omboekkosten

Als een reiziger de door hem geboekte reis wil omboeken naar een andere reis en op die andere reis is nog een plaats vrij, dan brengt Dolfijn daarvoor omboekkosten in rekening. De hoogte van die kosten is afhankelijk van het tijdstip van de omboeking en de reis en variëren tussen € 50,- en de volledige reissom. Als een omboeking moet plaatsvinden vanwege een annulering door een touroperator of Dolfijn, zoals beschreven bij punt 2, worden geen omboekkosten in rekening gebracht. Omboeken is niet altijd mogelijk!

 

6. Reis- en annuleringsregeling
6a. Reisverzekering
Een verplichte reisbagage- en ongevallenverzekering is bij de reissom inbegrepen. Dit heeft te maken met de bijzondere voorwaarden voor o.a. vergoeding van bijstand bij calamiteiten. Hieronder leest u de maximale uitkeringsbedragen. Voor reizigers van 70 jaar en ouder gelden lagere bedragen. Bij schade aan bagage e.d. hanteert de verzekeringsmaatschappij afschrijfpercentages. Deze zijn bij Dolfijn op te vragen. Het besluit al dan niet uit te keren en welk bedrag er uitgekeerd wordt, ligt niet bij Dolfijn, maar bij de erzekeringsmaatschappij.
 

Maximale uitkeringsbedragen (gegevens: 2018)
Ongevallen

 • bij overlijden  € 1.250,-
 • bij algehele invaliditeit  € 22.500,-

Geneeskundige kosten

 •  in Nederland  € 1000,-
 •  buiten Nederland    kostprijs
 •  tandheelkundige kosten  € 350,-

Bagage totaal € 3000,-

waarvan ten hoogste voor:

 •  foto-, film- en computerapparatuur €1.500,-
 •  sierraden, horloges, kunstgebit elk €   300,-
 •  contactlenzen, (zonne)brillen elk  € 300,-
 •  contant geld € 250,-

Telecommunicatie

 •  telefoon, fax en andere kosten € 100,-

Schade aan logiesverblijven

 •  totaal € 300,-

NB. Er geldt een eigen risico van € 50.-. Dat houdt in dat schades onder de € 50,-  niet in behandeling worden genomen. Van alle schades boven € 50,- wordt bij uitbetaling € 50,- eigen risico afgetrokken. Bijv. als u schade lijdt van € 150,- en de schade wordt volledig uitgekeerd, dan is de uitkering: € 150,- min € 50,- eigen risico = € 100,-.

 

Alle verzekeringskwesties dienen tijdens de reis aan de reisbegeleiding gemeld te worden. Bij verlies of diefstal moet ter plaatse aangifte gedaan worden. Meldingen zonder aangifte of met een schadebedrag onder de € 50,- kunnen wij niet in behandeling nemen. Als schade na de reis geconstateerd wordt, moet direct contact met Dolfijn opgenomen worden. Medische kosten voor bijv. doktersbezoek, medicijnen e.d. die door Dolfijn zijn voorgeschoten, worden door Dolfijn na afloop van de reis bij de reiziger in rekening gebracht. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de ziektekosten bij de ziektekostenverzekeraar. Bij weigering van uitkering kan Dolfijn voor de reiziger alsnog de kosten bij de reisverzekering indienen. Niet medische kosten worden door Dolfijn bij de reisverzekering ingediend.
Als een reiziger tijdens de reis opgenomen moet worden in het ziekenhuis, biedt de Dolfijnbegeleiding vanaf de opname bijstand. De Dolfijnbegeleiding biedt max. 48 uur ter plaatse bijstand. Voor reizen binnen Nederland is dit 24 uur. Het bieden van bijstand wil niet zeggen dat de Dolfijnbegeleiding continue bij de opgenomen reiziger kan/mag blijven. Bij langere opname is het mogelijk om binnen de voorwaarden van de Dolfijnreisverzekering 1 familielid, woonbegeleider of ander persoon naar de opgenomen reiziger te laten reizen. Het organiseren van bijstand verloopt via Dolfijn en/of S.O.S.-international.

 

6b. Annuleringsregeling

Als een reiziger onverhoopt door een onverwachte situatie (bijv. ziekte) niet op de geboekte reis mee kan, moet hij annuleringskosten betalen (zie 6c). Dolfijn biedt op het aanmeldingsformulier de mogelijkheid deel te nemen aan de annuleringsregeling. U kunt zich tot 21 dagen na de datum waarop de reisbevestiging door Dolfijn verzonden is, aanmelden voor de annuleringsregeling. Als u zich binnen een periode van 21 dagen voor vertrek voor een reis aanmeldt, geldt dat u zich direct bij de aanmelding aan moet melden voor de annuleringsregeling. De annuleringsregeling is een dekking voor annuleringskosten vanwege geldige redenen. ‘Geen zin, geen geld, de vakantie komt qua tijd niet uit’ e.d. zijn geen geldige redenen. De bijdragekosten voor de annuleringsregeling bedragen 4,5 % van de reissom, afgerond naar boven op hele euro’s en staan bij de reisbeschrijving. Als op het aanmeldingsformulier aangegeven is dat de reiziger deel wil nemen aan de annuleringsregeling, wordt het bedrag hiervoor opgeteld bij de aanbetaling. Bij het niet invullen van de vraag gaan wij (uit voorzorg) er van uit dat de reiziger wil deelnemen aan de annuleringsregeling.
Annulering van een reis dient zo spoedig mogelijk telefonisch, schriftelijk of per e-mail gemeld te worden. Hierna dient een annuleringsformulier ingevuld te worden en met eventuele bewijslast, zoals een medische verklaring, teruggestuurd te worden aan Dolfijn. Pas als het formulier volledig ingevuld is ontvangen, kan Dolfijn de annulering afhandelen. De uitgebreide annuleringsregeling kan bij Dolfijn worden opgevraagd en is vanaf  1-1-2019 te vinden op onze website. De annuleringsregeling is geen annuleringsverzekering en wijkt op sommige punten af van de annuleringsvoorwaarden van verzekeringsmaatschappijen. Reizigers kunnen ook elders een annuleringsverzekering afsluiten. In dat geval verloopt de uitkering m.b.t. annulering volledig via de verzekeringsmaatschappij en dienen alle reiskosten aan Dolfijn voldaan te worden.
De annuleringsregeling geldt NIET voor de bij Dolfijn geboekte taxiservices. Voor de bij Dolfijn geboekte taxiservice van de Jong Intra en Oad gelden de bij deze touroperators geldende voorwaarden. Dolfijn behoudt zich het recht om voor taxi-annuleringen administratiekosten te rekenen.   

 

6c. Annuleringskosten
Bij alle annuleringen (ongeacht de reden!) die vallen onder de annuleringsregeling van Dolfijn is de annuleringsbijdrage, verschuldigd. Bij alle annuleringen is € 20,- administratiekosten verschuldigd. Bij het met een niet geldige reden annuleren of bij het niet deelnemen aan de annuleringsregeling gelden de volgende kosten (zie 6b voor de uitzondering op de taxiservice):
Bij annulering:

 • tot 56 dagen voor vertrek: aanbetaling + 25% van de eventuele extra toeslag(en)*;
 • vanaf de 56e dag (incl.) tot de 42e dag voor vertrek: aanbetaling + 25% van de restant reissom + 50% van de eventuele extra toeslag(en)*;
 • vanaf de 42e dag (incl.) tot de 21e dag voor vertrek: aanbetaling + 50% van de restant reissom + 50% van de eventuele extra toeslag(en)*;
 • vanaf de 21e dag (incl.) tot de 7e dag voor vertrek: aanbetaling +75% van de restant reissom + de volledige eventuele extra toeslag(en)*;
 • vanaf de 7e dag (incl.) voor vertrek: de gehele reissom incl. de volledige eventuele extra toeslag(en).

Te laat of niet komen opdagen, geldt als annulering zonder geldige reden.

*= plus € 20,- administratiekosten

 

7. Wijzigingen
Omdat wij in oktober de reizen voor de volgende zomerperiode samenstellen, blijft het mogelijk dat na verloop van tijd reizen wijzigen. Het is ook mogelijk dat een gepubliceerde reis door de wijziging niet uitgevoerd kan worden. Wij zijn dan genoodzaakt uit te wijken naar een andere accommodatie, bestemming, reisduur, groepsgrootte of datum. Reizigers worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Als het gaat om een alternatief (bijv. accommodatie) dat minimaal gelijkwaardig is aan de gepubliceerde reis, is de wijziging geen geldige reden tot annuleren. De meest actuele informatie vind u op onze internetsite: www.dolfijnvakanties.nl.

 

8. Opstapsystemen
De uitvoerende touroperator en Dolfijn behouden zich het recht voor af te wijken van de bij de reizen gepubliceerde opstap- en uitstapplaatsen evenals wisselplaatsen. Dolfijn is niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen en de gevolgen hiervan die voortkomen uit het deelnemen aan het opstapsysteem.

 

9. Verplichtingen, uitsluitingen en aansprakelijkheid
9a. Verplichtingen Dolfijn
Dolfijn verplicht zich tot een behoorlijke uitvoering van de reis en het programma, ongeacht of deze reis door Dolfijn of door een in opdracht van Dolfijn handelende organisatie wordt uitgevoerd. Aansprakelijkheid van Dolfijn is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Dolfijn wordt uitbetaald.

 

9b. Uitsluitingen aansprakelijkheid Dolfijn
Dolfijn is niet aansprakelijk voor schades of tekortkomingen in de uitvoering van de reis wanneer deze te wijten zijn aan een tekortkoming van de reiziger of diens thuissituatie/wettig vertegenwoordiger. Dolfijn is niet aansprakelijk voor de kosten die ontstaan doordat de reiziger niet in het bezit is van een geldig reisdocument of voor schade veroorzaakt door een reiziger, waarvoor een verzekering had kunnen worden afgesloten. Dolfijn is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de reis als er sprake is van overmacht. Dolfijn is niet aansprakelijk voor gevolgen en kosten die voortvloeien uit handelingen van de reiziger die het overtreden van een (plaatselijke) wet of regel betreffen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

 

9c. Verplichtingen reiziger
De reiziger, zijn begeleiding en/of wettig vertegenwoordiger dient het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Hiermee verklaart hij zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dolfijn. Onjuiste informatie kan leiden tot een weigering of uitsluiting (art. 1). Het is beslist noodzakelijk dat Dolfijn op de hoogte gebracht wordt van eventuele bijzonderheden t.a.v. het gedrag, de mobiliteit, gezondheid enz. van de reiziger. Bijzonderheden dienen op of in een bijlage bij het aanmeldingsformulier genoteerd te worden. Aanmelders zijn, i.v.m. het groepskarakter van de reizen, verplicht melding te doen van besmettelijke ziekten.
Onvolledige, niet vermelde en/of onjuiste informatie kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis. Verstrekte gegevens worden door Dolfijn vertrouwelijk behandeld. Het is belangrijk om eerst te informeren naar de reismogelijkheden omdat niet elke bestemming/elk programma voor iedereen geschikt is. Dolfijn adviseert en helpt daar waar nodig graag! De reiziger verplicht zich eventuele aanwijzingen van Dolfijn of haar reisbegeleiders strikt na te komen. Van eventuele schade, ontstaan aan goederen van derden of aan personen, veroorzaakt door de reiziger, worden de kosten op de reiziger verhaald.

 

10. Hulpverlening
Dolfijn heeft de plicht een in moeilijkheden verkerende reiziger naar beste weten en kunnen te helpen en van deze hulp de kosten te dragen als de schuld van de moeilijkheden bij Dolfijn rust. Als de schuld bij de reiziger ligt, is deze verplicht de uitvoering en de kosten voor de hulpverlening zelf te dragen. Als de moeilijkheden ontstaan door het overtreden van de (plaatselijke) wet door de reiziger, is Dolfijn of haar begeleiding niet verplicht hulp of begeleiding te verlenen.  

 

11. Klachten
Dolfijn heeft een klachtenregeling. Klachten dienen ter plaatse bij de reisbegeleiding gemeld te worden. Als de klacht niet ter plaatse opgelost kan worden, dient de klacht binnen 3 weken na afloop van de reis schriftelijk ingediend te worden. De klachtenregeling is kosteloos op te vragen bij Dolfijn.

 

12. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten of vergissingen in dit reisprogramma binden Dolfijn niet.

 

13. Voorbehoud
Bij het vaststellen van de reissommen is uitgegaan van de brandstofprijzen en belastingen per 1 september van het jaar dat de reisgids uitkomt. Verhoging van de brandstofprijzen kan leiden tot brandstoftoeslagen bij de uitvoerende vliegmaatschappijen en/of touroperators. Dit geldt tevens voor toeslagen m.b.t. verhogingen van belastingen, veiligheidstoeslagen en grote valutaschommelingen. Dolfijn behoudt zich het recht voor verhogingen van de reissommen, veroorzaakt door deze toeslagen, door te berekenen aan de reiziger. Het verhogen van de reissommen vanwege deze reden is geen geldige reden tot annulering.

 

14. Foto- en filmopnames
Op elke Dolfijnreis worden foto’s gemaakt en op sommige reizen wordt gefilmd. De door de begeleiding gemaakte foto- en filmopnames (incl. geluid) kunnen worden gebruikt voor het reisverslag, de reisgids, de Nieuws voor Dolfijnreizigers, de internetsite (incl. de Facebook- en Youtube pagina) of een andere (reclame)uiting van Dolfijn. Als u niet wilt dat uw beeltenis gebruikt wordt, geef dit dan expliciet  aan bij uw aanmelding en vertel het ook aan de reisbegeleiding. Wij doen dan onze uiterste best om uw foto of filmopname niet te publiceren. We kunnen dat helaas niet garanderen. Aan gepubliceerde foto- of filmopnames kunnen geen rechten ontleend worden. Dolfijn is niet verantwoordelijk voor publicatie van op een reis van Dolfijn gemaakte foto’s of filmopnames door anderen.

 

15. Disclaimer
Stichting Dolfijn Vakanties (verder: Dolfijn) doet haar uiterste best om de informatie in haar reisgids, website en andere publicaties correct en actueel te houden. In de loop van de tijd kan het voorkomen dat informatie gewijzigd is, zonder dat dit aangepast is, verouderd is, of op een andere manier niet meer klopt.

Dolfijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van (informatie uit) haar publicaties (op papier, digitaal of op een andere manier gepubliceerd). Dolfijn kan geen garanties geven m.b.t. de aard en inhoud van de publicaties.

 

Dolfijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit door Dolfijn of derden gepubliceerde informatie, in welke uiting van Dolfijn Vakanties dan ook. Dolfijn behoudt zich het recht voor om informatie door derden aangeboden, te wijzigen of te verwijderen.
 

Dolfijn kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor besluiten of gevolgen daarvan door reizigers genomen op basis van door Dolfijn verstrekte informatie, als deze informatie daar niet voor bedoeld is of op een onoordeelkundige manier worden gebruikt.
Hieronder valt o.a. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) of het op een andere manier in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van anderen.
Wij kunnen geen garantie geven m.b.t. de veiligheid van onze website. Tevens kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die (op welke wijze dan ook) het gevolg is van het niet beschikbaar zijn van de website, e-mail en andere communicatiemiddelen.

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

 

 


 

© Copyright Stichting Dolfijn Vakanties. Alle rechten voorbehouden.
Niets op deze website mag worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, kopie, digitale publicatie, social media of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande toestemming van Stichting Dolfijn Vakanties.

SGR- Contact ANVR calamiteitenfonds naar vorige pagina naar beginpagina gids aanvragen aanmeldingsformulier online stuur een email naar boven YouTube