Algemene Voorwaarden

1. Voorwaarden voor deelname aan een Dolfijn Vakanties (verder: ‘Dolfijn’) reis
Aangemelde reizigers dienen –zonodig- toestemming te hebben van ouder(s)/begeleider(s), bewindvoerders of eventueel anderszins wettig vertegenwoordiger(s). Een wettig vertegenwoordiger zet hiertoe een handtekening op het aanmeldingsformulier en gaat hiermee akkoord met deze algemene voorwaarden. Als het aanmeldingsformulier niet door een wettig vertegenwoordiger ondertekend is, gaat Dolfijn er vanuit dat de aanmelder zijn/haar eigen wettig vertegenwoordiger is. Niet volledig of niet correct ingevulde formulieren kunnen door Dolfijn worden geweigerd.

1a. Reiskeuze en boeking
De reiziger of diens ouders/verzorgers dienen zich bij de reiskeuze te laten leiden door de informatie die in de reisgids wordt gegeven over de soort reis, in relatie tot de psychische, sociale en fysieke mogelijkheden van de reiziger. Dolfijn behoudt zich het recht voor om, in overleg met de reiziger of diens ouders/begeleiders, de reiskeuze te wijzigen, indien deze niet overeenkomt met de genoemde mogelijkheden van de reiziger.

1b. Uitsluitingen
Dolfijn behoudt zich het recht voor, zonder opgave van reden, reizigers uit te sluiten van reizen. Blijken tijdens een reis het gedrag, de psychische, sociale en/of fysieke mogelijkheden van een reiziger zodanig dat hierdoor het vakantieplezier van anderen negatief wordt beïnvloed dan behoudt Dolfijn zich het recht voor de vakantie af te breken en de reiziger naar huis te sturen. Dit geldt ook als de door Dolfijn ontvangen informatie niet overeen komt met de praktijk (en dit levert problemen op). De uitvoering, kosten en gevolgen m.b.t. het afbreken van de reis komen voor rekening van de reiziger/zijn thuissituatie in kwestie.

2. Maximaal en minimaal aantal reizigers
Voor alle reizen van Dolfijn geldt een maximaal aantal reizigers. Dit aantal vindt u bij elke reis vermeld. Een enkele keer kan afgeweken worden van het maximaal aantal reizigers.Mocht het aantal aanmeldingen voor een bepaalde reis niet voldoende zijn, dan behoudt Dolfijn zich het recht voor de betreffende reis tot 6 weken voor vertrek te annuleren. Doorgaans zullen reizigers echter uiterlijk medio februari bericht ontvangen m.b.t. het al dan niet doorgaan van de gekozen reis (zie: ‘Bevestiging’). Er is dan de mogelijkheid over te boeken naar een reis die wel doorgaat, als daar nog plaats op is. Reizen ingekocht bij touroperators kunnen door die touroperators tot 10 dagen voor vertrek geannuleerd worden. Omdat Dolfijn voor een annulering door touroperators niet verantwoordelijk is, kan Dolfijn niet garanderen dat er in zo’n geval een geschikt groepsalternatief aangeboden kan worden. 

3. Aanmelding en betaling
3a. Aanmelden
Telefonisch of per e-mail kan een ‘optie’ op een reis genomen worden. Nadat de optie heeft plaatsgevonden, moet deze binnen 1 week bevestigd worden d.m.v. het insturen van een aanmeldingsformulier. Opties worden niet als definitieve aanmelding beschouwd en vervallen na 1 week. Na het ontvangen van het aanmeldingsformulier wordt bepaald of een reiziger op een reis geboekt kan worden. Als dit het geval is, wordt de aanmelding als reservering ingevoerd. Als dit niet het geval is, licht Dolfijn de reiziger schriftelijk in. Bij ‘vol’ of ‘niet doorgaan’ van een reis wordt een reiziger automatisch op de opgegeven 2e keuze geboekt. Dit wordt direct schriftelijk gemeld. De reservering is pas definitief wanneer het aanmeldingsformulier getoetst is en de reis d.m.v. het verzenden van de bevestigingsbrief (tevens nota) door Dolfijn bevestigd is. Vanaf dat moment is de reiziger geboekt op de reis. 

3b. Betaling
Nadat het aanmeldingsformulier is ingezonden en getoetst (zie art.1), sturen wij uiterlijk medio februari een bevestigingsbrief die tevens de factuur is. Deze sturen wij naar het door de reiziger eventueel opgegeven factuuradres. 
De betalingstermijnen zoals vermeld in de bevestigingsbrief zijn: 
- aanbetaling en eventuele annuleringsbijdrage: binnen 14 dagen;
- restant reissom en groepsgeld: uiterlijk 8 weken voor de vertrekdatum;
- eventuele toeslagen: binnen 14 dagen.
Mogelijk wordt voor eventuele toeslagen later een aparte factuur gestuurd. 

Op verzoek kan i.v.m. de belastingaangifte een gespecificeerde nota m.b.t. de meerkosten voor begeleiding toegestuurd worden. 
Voor het betalen van de meerkosten vanuit de PGB dient u een zorgovereenkomst in te vullen en naar Dolfijn op te sturen. U vindt een deels ingevulde zorgovereenkomst op onze site. 

3c. Resterende gelden
Wat in de reissom inbegrepen is en waar het groepsgeld voor is, staat elders in deze reisgids beschreven. Wanneer er na afloop van de reis nog groepsgeld over is (met een minimumbedrag van € 10,- p.p.), dan ontvangen de reizigers dit restant van Dolfijn terug. Reizigers ontvangen hierover bericht.

3d. Wijzigingen
Wijzigingen die na 8 weken voor vertrek aan Dolfijn Vakanties worden doorgegeven, kunnen leiden tot wijzigingskosten bij de touroperators, tussenpersoon enz. Dolfijn berekent deze wijzigingskosten door aan de reiziger en behoudt zich het recht voor administratiekosten te rekenen. Wijzigingen m.b.t. kamers en opstap/uitstapplaats zijn altijd op aanvraag. 

4. Reisbescheiden
Enkele weken voor vertrek ontvangt de reiziger reisinformatie met alle op dat moment beschikbare gegevens.

4a. Vertrekgegevens
Afhankelijk van de soort reis ontvangt de reiziger tussen 6 weken en 1 week voor vertrek:
- informatie over vertrektijd en plaats
- kofferlabels en sticker
Reizigers ontvangen geen vliegtickets, die sturen wij naar de reisbegeleiding. Vliegtijden zetten wij ook op internet. Let wel: vliegtijden kunnen wijzigen!

5. Omboekkosten
Als een reiziger de door hem geboekte reis wil omboeken naar een andere reis dan brengt Dolfijn daarvoor –indien op de gekozen reis nog plaats is- omboekkosten in rekening. De hoogte van die kosten is afhankelijk van het tijdstip van de omboeking en de reis. Als een omboeking moet plaatsvinden vanwege een annulering zoals beschreven bij punt 2, worden geen omboekkosten in rekening gebracht. Omboeken is niet altijd mogelijk!

6. Reisverzekering en annuleringsregeling
6a. Reisverzekering

Een reisbagage- en ongevallenverzekering is bij de reissom inbegrepen. Het is verplicht de reisverzekering bij Dolfijn Vakanties af te nemen. Dit heeft te maken met de bijzondere voorwaarden voor o.a. vergoeding van bijstand bij calamiteiten. Hieronder leest u de maximale uitkeringsbedragen. Voor reizigers van 70 jaar en ouder gelden lagere bedragen. Bij schade aan bagage e.d. hanteert de verzekeringsmaatschappij afschrijfpercentages. Het besluit al dan niet uit te keren en welk bedrag er uitgekeerd wordt, ligt niet bij Dolfijn, maar bij de verzekeringsmaatschappij. 
Maximale uitkeringsbedragen
Ongevallen
> bij overlijden  € 1.250,-
> bij algehele invaliditeit € 22.500,-
Geneeskundige kosten
> in Nederland € 1.000,-
> buiten Nederland  kostprijs
> tandheelkundige kosten € 350,-
Bagage totaal  € 3000,-
waarvan ten hoogste voor:
> foto-, computer- en filmapparatuur € 1.500,-
> sierraden, horloges, kunstgebit elk € 300,-
> contactlenzen, (zonne)brillen elk € 300,-
> contant geld  € 250,-
Telecommunicatie
> telefoon, fax en andere kosten € 100,-
Schade aan logiesverblijven
> totaal € 300,-

NB. Er geldt een eigen risico van € 50.-. Dat houdt in dat schades onder de € 50,-  niet in behandeling worden genomen. Van alle schades boven € 50,- wordt bij uitbetaling € 50,- eigen risico afgetrokken.
Bijv. als u schade lijdt van € 150,- en de schade wordt volledig uitgekeerd, dan is de uitkering: € 150,- min € 50,- eigen risico = € 100,-.


Alle verzekeringskwesties dienen tijdens de reis aan de reisbegeleiding gemeld te worden. Bij verlies of diefstal moet ter plaatse aangifte gedaan worden. Als schade na de reis geconstateerd wordt, moet direct contact met Dolfijn opgenomen worden. Medische kosten voor bijv. doktersbezoek, medicijnen e.d. worden door Dolfijn na afloop van de reis bij de reiziger in rekening gebracht. Dolfijn dient de kosten in bij de ziektekostenverzekering van de reiziger. Bij weigering van uitkering kan Dolfijn voor de reiziger alsnog de kosten bij de reisverzekering indienen. Niet medische kosten worden door Dolfijn bij de reisverzekering ingediend.
Als een reiziger tijdens de reis opgenomen moet worden in het ziekenhuis, biedt de Dolfijnbegeleiding vanaf de opname bijstand. De Dolfijnbegeleiding biedt max. 48 uur ter plaatse bijstand. Voor reizen binnen Nederland is dit 24 uur. Het bieden van bijstand wil niet zeggen dat de Dolfijnbegeleiding continue bij de opgenomen reiziger kan/mag blijven. Bij langere opname is het mogelijk om binnen de voorwaarden van de Dolfijnreisverzekering 1 familielid, woonbegeleider of ander persoon naar de opgenomen reiziger te laten reizen. Het organiseren van bijstand verloopt via Dolfijn en/of S.O.S.-international.

6b. Annuleringsregeling
Als een reiziger onverhoopt door een onverwachte situatie (bijv. ziekte) niet op de geboekte reis mee kan, moet hij annuleringskosten betalen (zie 6c). Dolfijn biedt op het aanmeldingsformulier de mogelijkheid deel te nemen aan de annuleringsregeling. U kunt zich tot 21 dagen na de datum waarop de reisbevestiging door Dolfijn verzonden is, aanmelden voor de annuleringsregeling. Als u zich binnen een periode van 21 dagen voor vertrek voor een reis aanmeldt, geldt dat u zich direct bij de aanmelding aan moet melden voor de annuleringsregeling. De annuleringsregeling is een dekking voor annuleringskosten vanwege geldige redenen. ‘Geen zin, geen geld, de vakantie komt qua tijd niet uit’ e.d. zijn geen geldige redenen. De bijdragekosten voor de annuleringsregeling bedragen 4,5 % van de reissom, afgerond naar boven op hele euro’s en staan bij de reisbeschrijving. Als op het aanmeldingsformulier aangegeven is dat de reiziger deel wil nemen aan de annuleringsregeling, wordt het bedrag hiervoor opgeteld bij de aanbetaling. Annulering van een reis dient zo spoedig mogelijk telefonisch of schriftelijk (NIET per e-mail) gemeld te worden. Hierna dient een annuleringsformulier ingevuld te worden en met eventuele bewijslast, zoals een medische verklaring, teruggestuurd te worden aan Dolfijn. Pas als het formulier volledig ingevuld is ontvangen, kan Dolfijn de annulering afhandelen. De uitgebreide annuleringsregeling kan bij Dolfijn worden opgevraagd. De annuleringsregeling is geen annuleringsverzekering en wijkt op sommige punten af van de annuleringsvoorwaarden van verzekeringsmaatschappijen. Reizigers kunnen ook elders een annuleringsverzekering afsluiten. In dat geval verloopt de uitkering m.b.t. annulering volledig via de verzekeringsmaatschappij en dienen alle reiskosten aan Dolfijn voldaan te worden. 

6c. Annuleringskosten
Bij alle annuleringen (ongeacht de reden!) die vallen onder de annuleringsregeling van Dolfijn is de annuleringsbijdrage, verhoogd met € 20,- administratiekosten, verschuldigd. Bij het niet geldige reden van annuleren of bij niet deelnemen aan de annuleringsregeling gelden de volgende kosten:
Bij annulering:
- tot 56 dagen voor vertrek: aanbetaling + 25% van de eventuele extra toeslag(en);
- vanaf de 56e dag (incl.) tot de 42e dag voor vertrek: aanbetaling + 25% van de restant reissom + 50% van de eventuele extra toeslag(en);
- vanaf de 42e dag (incl.) tot de 21e dag voor vertrek: aanbetaling + 50% van de restant reissom + 50% van de eventuele extra toeslag(en);
- vanaf de 21e dag (incl.) tot de 7e dag voor vertrek: aanbetaling +75% van de restant reissom + de volledige eventuele extra toeslag(en);
- vanaf de 7e dag (incl.) voor vertrek: de gehele reissom incl. de volledige eventuele extra toeslag(en).
Te laat of niet komen opdagen, geldt als annulering zonder geldige reden. 

7. Wijzigingen
Omdat wij in oktober de reizen voor de volgende zomerperiode samenstellen, blijft het mogelijk dat na verloop van tijd reizen wijzigen. Het is ook mogelijk dat een gepubliceerde reis door de wijziging niet uitgevoerd kan worden. Wij zijn dan genoodzaakt uit te wijken naar een andere accommodatie, bestemming, reisduur, groepsgrootte of datum. Reizigers worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Als het gaat om een alternatief dat minimaal gelijkwaardig is aan de gepubliceerde reis, is de wijziging geen geldige reden tot annuleren. De meest actuele informatie vind u op onze internetsite: www.dolfijnvakanties.nl.

8. Opstapsystemen
De uitvoerende touroperator en Dolfijn behouden zich het recht voor af te wijken van de bij de reizen gepubliceerde opstap- en uitstapplaatsen evenals wisselplaatsen. Dolfijn is niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen en de gevolgen hiervan die voortkomen uit het deelnemen aan het opstapsysteem. 

9. Verplichtingen, uitsluitingen en aansprakelijkheid
9a. Verplichtingen Dolfijn
Dolfijn verplicht zich tot een behoorlijke uitvoering van de reis en het programma, ongeacht of deze reis door Dolfijn of door een in opdracht van Dolfijn handelende organisatie wordt uitgevoerd. Aansprakelijkheid van Dolfijn is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Dolfijn wordt uitbetaald.

9b. Uitsluitingen aansprakelijkheid Dolfijn
Dolfijn is niet aansprakelijk voor schades of tekortkomingen in de uitvoering van de reis wanneer deze te wijten zijn aan een tekortkoming van de reiziger of diens thuissituatie/wettig vertegenwoordiger. Dolfijn is niet aansprakelijk voor de kosten die ontstaan doordat de reiziger niet in het bezit is van een geldig reisdocument of voor schade veroorzaakt door een reiziger, waarvoor een verzekering had kunnen worden afgesloten. Dolfijn is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de reis als er sprake is van overmacht. Dolfijn is niet aansprakelijk voor gevolgen en kosten die voortvloeien uit handelingen van de reiziger die het overtreden van een (plaatselijke) wet of regel betreffen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

9c. Verplichtingen reiziger
De reiziger, zijn begeleiding en/of wettig vertegenwoordiger dient het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Hiermee verklaart hij zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dolfijn. Onjuiste informatie kan leiden tot een weigering of uitsluiting (art. 1). Het is beslist noodzakelijk dat Dolfijn op de hoogte gebracht wordt van eventuele bijzonderheden t.a.v. het gedrag, de mobiliteit, gezondheid enz. van de reiziger. Bijzonderheden dienen op of in een bijlage bij het aanmeldingsformulier genoteerd te worden. Aanmelders zijn, i.v.m. het groepskarakter van de reizen, verplicht melding te doen van besmettelijke ziekten.
Onvolledige, niet vermelde en/of onjuiste informatie kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis. Verstrekte gegevens worden door Dolfijn vertrouwelijk behandeld. Het is belangrijk om eerst te informeren naar de reismogelijkheden, want niet elke bestemming/elk programma is voor iedereen geschikt. Dolfijn adviseert en helpt daar waar nodig graag! De reiziger verplicht zich eventuele aanwijzingen van Dolfijn of haar reisbegeleiders strikt na te komen. Van eventuele schade, ontstaan aan goederen van derden of aan personen, veroorzaakt door de reiziger, worden de kosten op de reiziger verhaald. 

10. Hulpverlening
Dolfijn heeft de plicht een in moeilijkheden verkerende reiziger naar beste weten en kunnen te helpen en van deze hulp de kosten te dragen als de schuld van de moeilijkheden bij Dolfijn rust. Als de schuld bij de reiziger ligt, is deze verplicht de uitvoering en de kosten voor de hulpverlening zelf te dragen. Als de moeilijkheden ontstaan door het overtreden van de (plaatselijke) wet door de reiziger, is Dolfijn of haar begeleiding niet verplicht hulp of begeleiding te verlenen.   

11. Klachten
Dolfijn heeft een klachtenregeling. Klachten dienen ter plaatse bij de reisbegeleiding gemeld te worden. Als de klacht niet ter plaatse opgelost kan worden, dient de klacht binnen 3 weken na afloop van de reis schriftelijk ingediend te worden. De klachtenregeling is kosteloos op te vragen bij Dolfijn. 

12. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten of vergissingen in dit reisprogramma binden Dolfijn niet.

13. Voorbehoud
Bij het vaststellen van de reissommen is uitgegaan van de brandstofprijzen en belastingen per 1 september van het jaar dat de reisgids uitkomt. Verhoging van de brandstofprijzen kan leiden tot brandstoftoeslagen bij de uitvoerende vliegmaatschappijen en/of touroperators. Dit geldt tevens voor toeslagen m.b.t. verhogingen van belastingen, veiligheidstoeslagen en grote valutaschommelingen. Dolfijn behoudt zich het recht voor verhogingen van de reissommen, veroorzaakt door deze toeslagen, door te berekenen aan de reiziger. Het verhogen van de reissommen vanwege deze reden is geen geldige reden tot annulering.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

 


 


SGR- Contact naar vorige pagina naar beginpagina gids aanvragen aanmeldingsformulier online stuur een email naar boven YouTube NBAV